Keuring met het oog op inschrijving als oldtimer

Gebruik oldtimer

In principe kunnen alle voertuigen ingeschreven worden als oldtimer(*). Hiervoor dienen zij minstens 25 jaar in gebruik te zijn genomen.

Alvorens een voertuig als oldtimer te kunnen inschrijven, dient het voertuig een technische keuring oldtimer te ondergaan.

Indien het voertuig geen ernstige tekortkomingen vertoont, wordt er een aanvraag tot inschrijving uitgereikt waarmee de kentekenplaat, voorbehouden reeks beginnend met de letter “O” (behalve voor de gepersonaliseerde kentekenplaten), kan aangevraagd worden.

(*) Voertuigen ingeschreven als oldtimer zijn uitgesloten van volgend gebruik:

 • commercieel en professioneel gebruik;
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden is het gebruik beperkt tot:

 • oldtimermanifestaties;
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Opgelet:

Bij een overdracht tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden of naar een kind, is een oldtimerkeuring vereist indien bij de overdracht het voertuig wijzigt van gewoon gebruik naar gebruik oldtimer.

Indien het gebruik oldtimer blijft, kan de overdracht via de verzekering worden uitgevoerd indien de bestaande kentekenplaat wordt overgedragen.

In geval van een nieuwe oldtimer kentekenplaat, dient een administratieve keuring vóór inschrijving uitgevoerd te worden.

Bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (D.I.V) worden bij overdracht voor de inschrijving volgende documenten gevraagd, in functie van de situatie:

 • uittreksel uit de huwelijksakte;
 • uittreksel uit de geboorte-akte;
 • uittreksel van de gemeente uit het samenlevingscontract;
 • overlijdensakte.

Keuring oldtimer

De oldtimerkeuring omvat een volledige technische keuring van het voertuig, zoals uitgevoerd bij een "gewone" periodieke keuring, echter ZONDER:

 • milieutest (motorvoertuigen);
 • ophangingstest;
 • nazicht op gelijkvormigheid;
 • controle op de afstelling van de lichten (motorvoertuigen), voor zover de eerste 'in dienst' van het voertuig vóór 15/06/1968 ligt.

Tevens gaat men tijdens de technische keuring na of het voertuig inzake onderhoud en werking in een zodanige staat verkeert dat de verkeersveiligheid bij gebruik op de openbare weg niet in het gedrang komt.

Een voertuig ingeschreven als oldtimer is vrijgesteld van de periodieke keuring. Dit geldt echter niet voor oldtimers op LPG. De LPG-installatie dient jaarlijks gekeurd te worden.

Welk keuringsstation?

Een voertuig kan voor een keuring oldtimer in een keuringsstation - naar keuze - voorgereden worden.

Afspraak nodig?

Een voertuig kan voor een keuring oldtimer met of zonder afspraak voorgereden worden. Voertuigen zonder afspraak worden voorgereden op de aanschuifstroken van de periodieke keuring.
 

Met welke kentenplaat (nummerplaat) het voertuig voorrijden?

 • Hetzij de Belgische kentekenplaat waaronder het voertuig ingeschreven is of laatst ingeschreven was;
 • Hetzij de -al dan niet tijdelijke- (*) kentekenplaat die vermeld staat op het buitenlandse kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs) van het ingevoerde voertuig; 
 • Hetzij een Belgische handelaars-(Z-plaat) of proefrittenplaat (ZZ-plaat).
 • Hetzij een kentekenplaat van de toekomstige eigenaar op voorwaarde dat de titularis van deze kentekenplaat dezelfde is als deze waarop het voertuig zal worden ingeschreven. 

Ingevoerde voertuigen zonder buitenlandse kentekenplaat kunnen enkel ter keuring worden voorgereden onder handelaars- of proefrittenplaat of met een kentekenplaat van de toekomstige eigenaar op voorwaarde dat de titularis (eigenaar) van deze kentekenplaat dezelfde is als deze waarop het voertuig zal worden ingeschreven.

(*) Specifiek voor Duitse transitplaten: de "Kurzzeitkenzeichen" waarbij de plaat voorzien is van een GELE strook zijn NIET geldig in België. Bijgevolg mogen de voertuigen voorzien van een "GELE kentekenplaat" NIET worden gekeurd.

 

Welke documenten worden uitgereikt?

 • Keuringsbewijs

Er wordt een keuringsbewijs “staat van het voertuig” uitgereikt.

 • Aanvraag tot inschrijving als oldtimer

De koper van het voertuig maakt deze aanvraag tot inschrijving over aan zijn verzekeraar die het nodige doet om het voertuig in te schrijven via de DIV. Dit document blijft 2 maanden geldig.

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 

 Welke documenten voorleggen?

- Belgisch voertuig

- Ingevoerd voertuig

 • Buitenlands kentekenbewijs (=inschrijvingsbewijs) of vervangend attest van de buitenlandse inschrijvingsdienst of een attest van de constructeur betreffende het bouwjaar
 • Douane Vignet 705
 • Andere attesten (LPGCNG, ...).

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten! 
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

Tarief: zie tarievenlijst