Sancties

Gevolgen bij een laattijdige keuring

Toeslag “te laat”

De keuringsbewijzen vermelden een geldigheidsdatum. Zorg ervoor dat u deze datum niet overschrijdt om naar de technische keuring te gaan, zo niet dient u een toeslag “te laat” te betalen bij laattijdig voorrijden voor technische keuring. Deze toeslag is afhankelijk van de periode “te laat” en is vastgelegd in de tarievenlijst opgelegd door de bevoegde overheid.

In geval van overmacht waarover de minister of zijn gemachtigde oordeelt, kan de toeslag voor een laattijdig voorrijden worden terugbetaald.

Overmacht is een uitzonderlijke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de betrokkene. Wanneer de gebeurtenis zich voordeed binnen de vijftien dagen voorafgaand aan de uiterste datum waarop de keuring had moeten plaatsvinden, zal de uitzonderlijke omstandigheid beoordeeld en eventueel in acht genomen worden door de minister of zijn afgevaardigde. In geval van overmacht mag het voertuig gebruikt worden om, ledig en langs de kortste weg, te worden verplaatst tussen het keuringsstation en de woonplaats of exploitatiezetel van de voertuigtitularis of de exploitatiezetel van de hersteller en vice versa.

Maak gebruik van het aanvraagformulier beschikbaar aan de kassa.

Politiecontrole

Indien het voertuig niet beschikt over een geldig keuringsbewijs tijdens een politiecontrole wordt een proces-verbaal opgesteld dat aanleiding kan geven tot een boete.

Verhaalrecht van de verzekeraar

Indien een oorzakelijk verband wordt vastgesteld tussen een ongeval en de afwezigheid van een geldig keuringsbewijs kan de verzekeraar zijn verhaalrecht inroepen. Dit recht kan echter niet uitgeoefend worden indien de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het voertuig en het schadegeval. Er kan ook geen verhaalrecht ingeroepen worden indien het ongeval gebeurt:

  • tijdens het normaal traject om zich naar de keuring te begeven;
  • na uitreiking van een keuringsbewijs met vermelding "verboden tot het verkeer", tijdens het normale traject tussen het keuringscentrum en de woonplaats van de klant / de werkplaats van de hersteller;
  • tijdens het normaal traject om zich naar de keuring te begeven na herstelling.