Keuring CEMT

Conferentie van Europese Ministers van Transport

De CEMT (Conferentie van Europese Ministers van Transport) is opgericht om de markten van het internationale wegvervoer te vergemakkelijken en te integreren. De CEMT spoort het gebruik aan van veilige en milieuvriendelijke voertuigen, en draagt zo bij tot een duurzame mobiliteit.

Transporteurs die goederen vervoeren in de verscheidene landen van de CEMT moeten beschikken over een CEMT-vergunning, het boekje vervoersverslagen, en de hieronder beschreven documenten.

 

De CEMT-vergunning

De CEMT-vergunning wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Dienst Wegvervoer).

Er bestaan twee types CEMT-vergunningen:

  • een jaarlijkse vergunning (van groene kleur), geldig voor het kalenderjaar;
  • een vergunning van korte duur (van gele kleur), die 30 dagen geldig is.

 

De CEMT-attesten

Er bestaan 2 types CEMT-attesten:

  • een attest “gelijkvormig met de technische voorschriften betreffende de geluidshinder, emissies en de veiligheidsnormen voor motorvoertuigen ‘EURO III veilig’ of ‘EURO V veilig’ of ‘EEV veilig’ of ‘EURO VI veilig’ ”;
  • een attest “gelijkvormigheid  met de technische - en veiligheidsvoorschriften voor aanhangwagens”.

Deze attesten worden vervolledigd door de constructeur of zijn mandataris en worden eenmalig opgesteld bij de eerste inschrijving.

 

Specifieke keuring

De CEMT-keuring kan uitgevoerd worden tijdens de periodieke keuring van het voertuig.

Indien een aanvraag tot het bekomen van een CEMT-document wordt ingediend buiten de periodieke keuring, dient een volledige keuring van het voertuig uitgevoerd te worden. Deze keuring onderbreekt de normale periodieke keuringscyclus van het voertuig niet.

Bijkomend aan de punten die nagekeken worden bij een periodieke keuring wordt een specifieke keuring doorgevoerd van de volgende punten:

  • milieukeuring (enkel motorvoertuigen);
  • keuring van de reminrichting en van de automatisch lastafhankelijke remkrachtregelaar (ALR): voor deze keuring moeten de drukmeetpunten en de simulatieaansluitingen operationeel en identificeerbaar zijn en kunnen aangewezen worden door de bestuurder. Ook moet het plaatje van de automatische remkrachtregelaar duidelijk leesbaar aanwezig zijn;
  • werking van het ABS;
  • profieldiepte van de banden (minimaal 2 mm).

 CEMT

 

Uitgereikte documenten

Indien het voertuig zowel aan de volledige periodieke keuring als aan de bijkomende specifieke keuring voldoet, wordt het CEMT-keuringsattest afgeleverd.

Indien het voertuig niet voldoet aan de bijkomende specifieke keuring wordt de vermelding "Voertuig niet conform de CEMT-voorschriften" afgedrukt op het keuringsbewijs. Dan dient dus een nieuwe specifieke keuring uitgevoerd te worden.

Indien het voertuig niet voldoet aan de periodieke keuring, maar daarentegen wel voldoet voor de bijkomende specifieke CEMT-keuring, zal de vermelding "Voertuig voldoet niet aan de technische voorschriften; het CEMT-keuringsdocument wordt niet uitgereikt" afgedrukt worden op het keuringsbewijs.

 

Welk keuringsstation?

De CEMT-keuring kan enkel in de volgende keuringsstations plaats vinden:

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Vlaams-Brabant

 

Afspraak nodig?

Voor de specifieke CEMT-keuring is geen afspraak vereist; daar steeds een volledige technische keuring wordt uitgevoerd bij een CEMT-keuring kan men het voertuig voorrijden met of zonder afspraak.

 
Hoe uw voertuig voorrijden?
 
Welke documenten voorleggen?

Deze documenten betreffen steeds de originele documenten!
Wat te doen bij verlies van deze documenten?

(*) Ingevoerde voertuigen eerder ingeschreven in een andere lidstaat van de Europese Unie dienen niet in het bezit te zijn van een gelijkvormigheidsattest of COC, tenzij deze voertuigen na inschrijving werden verbouwd.

Tarief: zie tarievenlijst