Voorwaarden kandidaten

Rijksregisternummer

Om deel te nemen aan een theorie- of praktijkexamen dient de kandidaat te voldoen aan de voorwaarden, gesteld in het KB van 23 maart 1998, artikel 3. Kandidaten die niet in het bezit zijn van een rijksregisternummer, moeten op hun gemeente een titularisnummer aanvragen om toegelaten te worden tot het examen.

 

Voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel

Kandidaten die zich aanbieden voor een praktijkexamen en die verplicht lessen moeten gevolgd hebben in een erkende rijschool, dienen een getuigschrift van onderricht, uitgereikt door de erkende rijschool, voor te leggen.

Minimumnormen