Wijzigingen reglementering voorlopig rijbewijs categorie B vanaf 01/02/2019

01/02/2019

Vanaf 01/02/2019 kan een kandidaat, waarvan de geldigheid van het voorlopig rijbewijs Model 18 (M18) of Model 36 (M36) verstreken is, slechts 1 keer een voorlopig rijbewijs Model 12 (M12) (met begeleider) aanvragen in de periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs M18 of M36, waarvan hij laatst houder is geweest.

Het voorlopig rijbewijs M12 kan aangevraagd worden onder volgende voorwaarden:

  • het theorie examen categorie B is geldig;
  • de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 is sinds minder dan 3 jaar verstreken;
  • de begeleider heeft een vormingsmoment gevolgd;
  • een origineel getuigschrift van het praktijkonderricht (6u) afgeleverd door een erkende rijschool, na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36, wordt voorgelegd.

Een kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs M12 kan het praktijkexamen afleggen onder volgende voorwaarden:

  • het theorie examen categorie B is geldig;
  • geen minimumstage vereist: de stage volbracht onder dekking van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 komt in aanmerking;
  • het origineel getuigschrift van onderricht na elke 2 mislukkingen dient voorgelegd te worden, behalve indien de kandidaat een even aantal mislukkingen heeft vóór de einddatum van het laatste voorlopig rijbewijs M18 of M36.  Het origineel getuigschrift van 6 uur onderricht om een voorlopig rijbewijs M12 te bekomen, wordt door de gemeente ingehouden;

Voorbeelden

1. Een kandidaat die 2 mislukkingen heeft met een voorlopig M18 of M36 en zich voor het derde examen aanbiedt met een voorlopig rijbewijs M12, dient GEEN attest van onderricht voor te leggen: de kandidaat heeft 6 uur les gevolgd na het 2de praktijkexamen om het voorlopig rijbewijs M12 te bekomen.
2. Een kandidaat die 1 mislukking heeft onder dekking van een voorlopig rijbewijs M18 of M36, vervolgens, nadat het voorlopig rijbewijs M18 of M36 vervallen is, 6 uur praktijkonderricht volgt in een erkende rijschool en een 2de mislukking heeft onder dekking van een bijlage 4, dient, indien hij zich aanmeldt met een voorlopig rijbewijs M12, wel een getuigschrift van 6 uur onderricht voor te leggen na de 2de mislukking voor het praktijkexamen.

  • het praktijkexamen kan afgelegd worden in vrije begeleiding of via een erkende rijschool.


Nadat de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M12 verstreken is, kan de kandidaat een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36 aanvragen op voorwaarde dat de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 waarvan hij laatst houder is geweest meer dan 3 jaar verstreken is. Hij kan ook het praktijkexamen afleggen onder dekking van een bijlage 4 via een erkende rijschool. De kandidaat dient dan 6 uur praktijkonderricht gevolgd te hebben na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M12. Na elke 2 mislukkingen dient de kandidaat tevens een origineel getuigschrift van onderricht (6u) voor te leggen.

De mogelijkheid om het voorlopig rijbewijs M36 éénmaal om te wisselen naar een voorlopig rijbewijs M18 (of omgekeerd) binnen de geldigheid van het eerste voorlopig rijbewijs categorie B blijft bestaan.  Het omwisselen van een voorlopig rijbewijs M18 of M36 naar een voorlopig rijbewijs M12 binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 kan niet.

De mogelijkheid om een praktijkexamen af te leggen met een bijlage 4 nadat de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 verstreken is, blijft bestaan onder de geldende voorwaarden (theorie-examen geldig, origineel getuigschrift van 6 uur praktijkonderricht in een erkende rijschool na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36 en het examen wordt via een erkende rijschool afgelegd).

Een kandidaat die in het bezit is van een voorlopig rijbewijs M12, en de periode van 3 jaar sinds de geldigheid van het vorig voorlopig rijbewijs M18 of M36 is verstreken binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M12, kan omwisselen naar een voorlopig rijbewijs M18 of M36.  In dit geval dient de kandidaat opnieuw 9 maanden stage te doen alvorens hij het praktijkexamen mag afleggen onder dekking van het nieuw voorlopig rijbewijs. Het voorlopig rijbewijs M12 dient ingeleverd te worden.

 

FAQ

Vraag:
Moet de houder van een voorlopig rijbewijs het stageattest (bijlage 4) kunnen voorleggen bij het praktijkexamen?
Antwoord:
Nee, hij mag het examen afleggen op voorlegging van voorlopig rijbewijs M12.

Vraag:
Moet de houder van een voorlopig rijbewijs M12 het getuigschrift van 6u praktijkonderricht (na verval voorlopig rijbewijs) kunnen voorleggen bij het praktijkexamen?
Antwoord:
Na elke 2 mislukkingen voor een praktijkexamen categorie B dient de kandidaat een getuigschrift van onderricht (6 uur) in een erkende rijschool voor te leggen. Alle mislukkingen voor een praktijkexamen categorie B tellen steeds mee.

Vraag:
Moet de kandidaat, na het verstrijken van de geldigheid van zijn voorlopig rijbewijs M12, opnieuw 6 uur praktijkonderricht volgen alvorens zich te kunnen aanbieden voor het praktijkexamen?
Antwoord:
Ja. Na het verstrijken van de geldigheid van een voorlopig rijbewijs M12 gelden dezelfde regels als na het verstrijken van een voorlopig rijbewijs M18 of M36.
Indien echter ondertussen ook de wachtperiode van 3 jaar na het verstrijken van de geldigheid van zijn laatste voorlopig rijbewijs M18 of M36 voorbij is, kan de kandidaat opteren om “opnieuw” te starten met een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36, mits inachtname van de geldende reglementering (opnieuw stage van 9 maanden, vormingsmoment begeleider, etc…). Let wel, eventuele mislukkingen voor het praktijkexamen blijven steeds meetellen.

Vraag:
Moet de houder van een voorlopig rijbewijs M12 opnieuw een minimumstage doorlopen?
Antwoord:
Nee.

Vraag:
Mag de houder van een voorlopig rijbewijs M12 het praktijkexamen afleggen met eigen voertuig en begeleider?
Antwoord:
Ja. Dezelfde voorwaarden gelden als voor een voorlopig rijbewijs M36 en M18?

Vraag:
Moeten de begeleiders op een voorlopig rijbewijs M12 ook een vormingsmomoent gevolgd hebben?
Antwoord:
Ja.

Vraag:
Moet de kandidaat een terugkommoment volgen?
Antwoord:
Ja. Elke kandidaat die het laatste voorlopig rijbewijs categorie B aangevraagd heeft vanaf 01/10/2017 dient een terugkommoment te volgen.