Vanaf 01/01/2023: Theorie-examens met audiotolk in het Frans, Duits en Engels

01/12/2022

Vanaf 01/01/2023 kan het theoretisch rijexamen voor de categorie AM, A, B, C, D en G afgelegd worden met een audiovertaling Frans, Duits of Engels. 

Het examen gebeurt via de computer met een vertaalsysteem waarbij de vragen eerst worden voorgelezen in het Nederlands en daarna in de taal van uw keuze (Frans, Duits of Engels). De tekst op het scherm zal steeds in het Nederlands getoond worden.

Een afspraak voor een theoretisch rijexamen kan u enkel online maken via https://www.autoveiligheid.be/rijbewijs/afspraak-examen-rijbewijs.  U hoeft hierin geen taalkeuze te registreren.

Wanneer u zich aanmeldt in het examencentrum is het belangrijk onmiddellijk te vermelden dat u het examen wenst af te leggen in één van de toegelaten talen.

De geldende tarieven kan u raadplegen via www.autoveiligheid.be/rijbewijs.

Het mondeling examen voor het behalen van een rijbewijs categorie C of D en/of een bewijs van vakbekwaamheid, en alle praktijkexamens kan u afleggen bijgestaan door een beëdigde tolk voor de talen Frans, Duits of Engels. U kiest en vergoedt de tolk zelf. De tolk moet in het examencentrum steeds kunnen bewijzen dat hij een beëdigde tolk is.

Voor bijkomende info, stuur een mail naar examencentrum.info@autoveiligheid.be.


À partir du 1er janvier 2023, les examens théoriques de permis de conduire de la catégorie AM, A, B, C, D et G peuvent être passés avec une traduction audio en français, en allemand ou en anglais.

L'examen se fait par ordinateur avec un système de traduction où les questions sont d'abord lues en néerlandais puis dans la langue de votre choix (français, allemand ou anglais). Le texte à l'écran sera toujours affiché en néerlandais.

Vous pouvez prendre rendez-vous pour les examens théoriques uniquement en ligne via https://www.autoveiligheid.be/rijbewijs/afspraak-examen-rijbewijs. Il ne faut pas enregistrer votre choix de langue.

Lors de votre inscription au centre d'examen, il est important de mentionner immédiatement que vous souhaitez passer en français, allemand ou anglais.

Les tarifs en vigueur sont disponibles via www.autoveiligheid.be/rijbewijs.

Vous pouvez passer les examens oraux pour l'obtention d'un permis de conduire de catégorie C ou D et/ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, ainsi que tous les examens pratiques avec l'assistance d'un interprète juré pour la langue française, allemande ou anglaise. Vous choisissez et rémunérez vous-même l'interprète ; l'interprète doit toujours être en mesure de prouver au centre d'examen qu'il est un interprète juré.

Pour plus d’informations, envoyez un mail à examencentrum.info@autoveiligheid.be.


Ab dem 1. Januar 2023 werden die Theorieprüfungen für die Führerscheinklasse  AM, A, B, C, D und G mit einer Französischen, Deutschen oder Englischen Audioübersetzung durchgeführt.

Die Prüfung wird am Computer mit einem Übersetzungssystem durchgeführt, bei dem die Fragen zunächst auf Niederländisch und dann in der Sprache Ihrer Wahl (Französisch, Deutsch oder Englisch) vorgelesen werden. Der Text wird auf dem Bildschirm immer auf Niederländisch angezeigt.

Für die Theorieprüfungen können Sie nur online einen Termin vereinbaren: https://www.autoveiligheid.be/rijbewijs/afspraak-examen-rijbewijs. Sie müssen dabei kein Sprachwahl registrieren. 

Bei der Anmeldung im Prüfungszentrum müssen Sie sofort angeben, dass Sie die Prüfung auf Französisch, Deutsch oder Englisch ablegen möchten.

Den geltenden Tarifen finden sie auf www.autoveiligheid.be/rijbewijs.

Die mündlichen und praktischen Prüfungen zur Erlangung des Führerscheins der Klasse C oder D und/oder des Befähigungsnachweises sowie alle anderen praktischen Prüfungen können Sie mit Hilfe eines vereidigten Dolmetschers für die Sprachen Französisch, Deutsch oder Englisch ablegen. Sie wählen und zahlen Ihren Dolmetscher selbst. Der Dolmetscher muss im Prüfungszentrum stets nachweisen können, dass er vereidigt ist.

Für weitere Informationen, senden Sie eine E-Mail an examencentrum.info@autoveiligheid.be.


From January 1, 2023, the theory exams for driving license category AM, A, B, C, D and G will use a French, German or English audio translation.

The exam is done via computer with a translation system where the questions are first read out in Dutch and then in the language of your choice (French, German or English). The text on the screen will always be shown in Dutch.

An appointment for theory exams can only be made online on https://www.autoveiligheid.be/rijbewijs/afspraak-examen-rijbewijs. The choice of language does not have to be registered. 

When you check in at the exam center, it is important to mention immediately that you wish to take the exam in French, German or English.

The applicable rates can be consulted on www.autoveiligheid.be/rijbewijs.

The oral and practical exams for obtaining a cat C or D driving license and/or a certificate of professional competence, and all practical exams can be taken with the assistance of a sworn interpreter for the languages French, German or English. You choose and pay the interpreter yourself. The interpreter must always be able to prove at the exam center that he is a sworn interpreter.

For more information, send an e-mail to examencentrum.info@autoveiligheid.be